Firing

When firing an employee for poor performance, you should discuss:
Howdini

When firing an employee for poor performance, you should discuss:

Next Question

RETURN TO MAIN MENU